Aktuality

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020, bolo prerušené prezenčné vzdelávanie v ZUŠ a nariadené dištančné vzdelávanie.
Od 24.10.2020 prebieha v ZUŠ dištančné vzdelávanie až do odvolania.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa nemôže zúčastňovať dištančného vzdelávania z rôznych dôvodov alebo nechce pokračovať vo vzdelávaní touto formou, môže dieťa odhlásiť zo vzdelávania od 1.2.2021.
O ukončenie alebo prerušenie štúdia požiada písomnou formou riaditeľstvo ZUŠ (tlačivo sa nachádza na stránke školy v sekcií dokumenty).
Ak zákonný zástupca už uhradil poplatok za druhý polrok a nemá záujem, aby dieťa pokračovalo v štúdiu v ZUŠ, poplatok mu bude vrátený po doručení písomnej odhlášky.
Dieťa, ktoré preruší vzdelávanie v ZUŠ v druhom polroku šk roka 2020/2021 a prejaví záujem o pokračovanie v štúdiu, bude prijaté na vzdelávanie od 1.9.2021 do ročníka, v ktorom bolo vzdelávanie ukončené alebo prerušené.
Riaditeľstvo ZUŠ Ferka Špániho v spolupráci so zriaďovateľom Mesto Žilina.Od 11.1.2021 sa stretávame opäť dištančne, čiže pozerať stránku s novými študijnými materiálmi z HN, TO, LDO a VO. Žiaci z HO si dohodnú svoj termín spolu so svojim triednym učiteľom z hlavného predmetu (z hlavného nástroja).

© 2021 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt